18,500,000 تومان
شماره آگهی: 37801

توضیحات آگهی

موتورکویرمدل‌۹۴درحدصفر‌مدارک‌تکمیل‌بدون‌تصادف‌وزمین‌خوردگی‌پیچ‌تاپیچ‌فابریک‌‌موتورکلا‌خواب‌بوده
تخفیف‌پای‌معامله

برچسب‌ها: