توضیحات آگهی

محافظ کامپیوتر بیتا پنج خروجی و آلارم دار