350,000 تومان
شماره آگهی: 44162
سگ پاکوتاه

توضیحات آگهی

دو عدد سگ پاکوتاه دانه ای ۳۵٠ ماده و یکی نر
یک ماده ک یک توله نر دارد