تعمیرات نمایشگر وباسکولهای پند pu 800

توضیحات آگهی

تعمیرات انواع نمایشگرهای
باسکول پند شامل:

pu 750
pu 800
pu 850
تعمیر وعیب یابی انواع باسکول
پند
درصورت نیاز باشماره 09055451723
تماس حاصل فرمایید.