اتوباربری اسلامشهر واوان قایمیه سالور زرافشان

توضیحات آگهی

مــراحــل انــجــام اثــاث ڪــشــی شــمــا

بــســتــه بــنــدی اثــاثــیــه شــمــا

بــســتــه بــنــدی اثــاثــیــه شــمــا بــا ڪــارتــن های ضــدضــربــه، ســلــفــونــ، نــایــلــون حــبــابــدار و … انــجــام مــیــشــود. بــســتــه بــنــدی مــبــلــمــان شــمــا بــا ســلــفــون انــجــام مــیــشــود ڪــه دچــار خــط و خــش نــشــونــد. همــچــنــیــن ظــروف شــمــا ابــتــدا در روزنــامــه و ســپــس در داخــل ڪــارتــن های مــحــڪــم بــســتــه بــنــدی مــیــشــونــد.

حــمــل بــا دقــت تــوســط ڪــارگــر اثــاث ڪــشــیــ

پــس از بــســتــه بــنــدی اثــاثــیــه شــمــا تــوســط ڪــارگــران اثــاث ڪــشــی حــرفــه ای جــابــه جــا شــده و در داخــل ڪــانــتــیــنــر خــاور اثــاث ڪــشــی قــرار داده مــیــشــونــد. اثــاثــیــه شــمــا تــوســط ڪــارگــران بــا دقــت تــمــام حــمــل مــیــشــود و تــضــیــن مــیــشــود ڪــه هیــچ خــســارتــی مــتــحــمــل نــخــواهیــد شــد.

چــیــدمــان در داخــل ڪــانــتــیــنــر مــوڪــت ڪــاری شــده

ڪــارگــران اثــاث ڪــشــی بــاربــری مــا بــا دقــت هرچــه تــمــام تــر و بــا رعــایــت اصــول جــابــه جــایــی اثــاثــیــه آنــها را بــه داخــل ڪــانــتــیــنــر خــاور انــتــقــال مــیــدهنــد و چــیــدمــان اثــاثــیــه را طــوری انــجــام مــیــدهنــد ڪــه حــتــی الــامــڪــان تــمــام وســایــل شــمــا بــا یــک ســرویــس تــمــام شــود و هزیــنــه ڪــمــتــری مــتــحــمــل شــویــد

حــمــل بــار بــه مــقــصــد بــا خــاور بــاربــریــ. شــــمــــاره_دفــــتــــر
بــاربــری تــهران دارای انــواع خــاورهای اســیــوزو و هیــونــدا بــوده ڪــه ڪــانــتــیــنــر آنــها مــســقــف بــوده و مــخــصــوص اثــاث ڪــشــی طــراحــی شــده اســتــ. رانــنــدگــان مــاشــیــن های بــاری بــاربــریــ
#