242 متر زمین مسکونی فاز یک پرند

242 متر زمین مسکونی فاز یک پرند

توضیحات آگهی

242 متر زمین مسکونی فاز یک پرند بر البرز جنوبی