ی اس پی ASP PHP JAVA جاوا Delphi ++C Visual C Ass – استان تهران

توضیحات آگهی

مشاوره انجام پروپزال انجام پایان نامه

کارشناسی ارشد دکتری

انجام پروژه های دانشجویی

برنامه نویسی کدنویسی متلب matlab مطلب

انجام پروژه matlab انجام پروژه متلب انجام پروژه مطلب

Cplex Gams Lingo

ای اس پی ASP PHP JAVA جاوا Delphi ++C Visual C Assembly #C Visual Basic

OMNET OPNET Linux Oracle MYSQL SQLSERVER لینوکس

انجام پروژه
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
و در صورت تمایل

فیلم آموزشی پروژه + آموزش حضوری پروژه
======================================================
Email : matlab_net@yahoo.com

Phone : 09190090258

گروه آموزشی متلب نت
======================================================

رشته های

مهندسی صنایع ، مدیریت ، کامپیوتر ،
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
هوش مصنوعی ، عمران ، برق ،

مالی ، ریاضی، مکانیک

و …
مشاوره و انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

الگوریتم های فرا ابتکاری گسسته و پیوسته

یادگیری ماشین

پردازش صدا

پردازش تصویر Image processing

شبکه عصبی
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
منطق فازی

داده کاوی Data Mining

شبیه سازی کامپیوتری

توالی عملیات و زمان بندی

زنجیره تامین

مدل سازی ریاضی

الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری فراابتکاری تکاملی metaheuristics

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA

برنامه ریزی ژنتیک Genetic Programming یا GP

شبیه سازی تبرید Simulated Annealing یا SA

بهینه سازی ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization یا PSO
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
الگوریتم مورچگان

الگوریتم پرندگان

الگوریتم پرندگان چند هدفه

تکامل تفاضلی Differential Evolution یاDE

بهینه سازی کلونی مورچگانAnt Colony Optimization یاACO

بهینه سازی کلونی مورچگان برای فضای پیوسته یا ACOR

برنامه ریزی تکاملی Evolutionary Programming یا EP

استراتژی های تکامل Evolution Strategies یاES

استراتژی های تکامل با تطبیق ماتریس کواریانس یا CMA

جستجوی ممنوعه Tabu Search یاTS

الگوریتم زنبورهاBees Algorithm یاBA

کلونی زنبورهای مصنوعی Artificial Bee Colony یاABC

جستجوی هارمونیHarmony Search یا HS
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی BBO Biogeography Based Optimization

الگوریتم فرهنگCultural Algorithm یا CA

الگوریتم رقابت استعماریImperialist Competitive Algorithm یاICA

الگوریتم کرم شب تابFirefly Algorithm یا FA

الگوریتم بهینه سازی بیزیBayesian Optimization Algorithm یاBOA

الگوریتم بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی یاhBOA

سیستم ایمنی مصنوعیArtificial Immune System یاAIS
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
شبکه ایمنی مصنوعیArtificial Immune Network یاAIN

الگوریتم انتخاب تکثیریClonal Selection Algorithm یاCSA

الگوریتم های مبتنی بر الگوهای رفتاریMemetic Algorithms یاMA

الگوریتم جستجوی کاتالیستیCatalytic Search Algorithm الگوریتم های تخمین توزیع یاEDA

الگوریتم خفاش یا Bat Algorithm

الگوریتم جهش قورباغهFrog Leaping

ازدحام ماهی های مصنوعیArtificial Fish Swarm یاAFS

بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه یاMOPSO

الگوریتم بهینه سازی باکتری(Bacterial Foraging Optimization) یاBFO

الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب یاNSGA-II

الگوریتم بهینه سازی فاخته COA Cuckoo optimization algorithm

الگوریتم جستجوی گرانشی Gravitational search algorithm GSA

azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

تصمیم گیری چند معیاره

AHP SAW TOPSIS VIKOR PROMTHEE ENTROPY

FUZZY GRAY

فازی قطعی بازه ای