کیسه خواب آرتا سبلان ،کیسه خواب کمپ

توضیحات آگهی

کیسه خواب آرتا سبلان
ڪــیــســه خــواب آرتــا ســبــلــان ،ڪــیــســه خــواب ڪــمــپ
ڪــاربــرد ایــن ڪــیــســه خــواب ها بــراے مــحــیــط هاے شــبــیــه بــه ڪــمــپ بــوده و شــمــا را از همــراه داشــتــن پــتــو و غــیــره بــے نــیــاز مــیــنــمــایــد و در مــســافــرت ها بــدلــیــل فــضــاے ڪــم ڪــه اشــغــال مــیــڪــنــد ، بــســیــار ڪــاربــردے و مــورد نــیــاز اســت .
قــیــمــت ڪــیــســه خــواب ها بــســیــار ڪــمــتــر از یــڪ پــتــو بــوده ولــے داراے ڪــاربــرد بــســیــار بــیــشــتــرے مــیــ‌بــاشــد.
از ایــن ڪــیــســه خــواب ها مــیــتــوان در دمــاهاے 2درجــه و بــیــشــتــر اســتــفــاده نــمــود.
هیــچ گــاه بــا لــبــاس خــیــس داخــل ڪــیــســه خــواب نــشــویــد.
مــشــخــصــات ڪــلــیــ
ڪــیــســه خــواب آرتــا ســبــلــانــ
ڪــشــور ســازنــده :ایــرانــ
شــرڪــت ســازنــده :آرتــا ســبــلــانــ
 مــشــخــصــات فــنــیــابــعــاد :45×70×220 ســانــتــیــ‌مــتــر
ابــعــاد در حــالــت بــســتــه :30×30×50 ســانــتــیــ‌مــتــر
وزن :1.4 ڪــیــلــوگــرمــ
ظــرفــیــت :یــڪ نــفــر
نــوع پــوشــش :پــشــم شــیــشــه
دمــاے قــابــل اســتــفــاده :از 2+ درجــه بــه بــالــا
قیمت کیسه خواب آرتا سبلان 290هزار تومان
قیمت کیسه خواب کمپ 340 هزار تومان