نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
کارگاه آموزشی تلقیح مصنوعی گوسفند و بز

توضیحات آگهی

کارگاه آموزشی تلقیح مصنوعی و مدیریت تولیدمثل دام سبک
گوسفند و بز
سرفصل مباحث آموزشی:
o وضعیت کلی گله داری
o محدودیتهای تولید مثلی گوسفند و بز
o نقش مدیریت تولید مثل در ارتقاء و بهره وری گله داری
o روش های کنترل تولید مثل گله
o روشهای دارویی و غیر دارویی همزمان سازی فحلی
o اصول کاربرد اسفنج و سیدر
o اصول کاربرد رگولین
o اسپرم گیری و رقیق سازی اسپرم
o تلقیح مصنوعی سرویکال
o بخش عملی:
o کاشت سیدر و اسفنج و پروژسترون
o آشنایی با اسپرم گیری
o تلقیح مصنوعی سرویکال