توضیحات آگهی

ویژه مصارف دام و طیور و ابزی و پت سگ و گربه ..
غیر خوراک انسانی می باشد فقط برای مصارف صنعتی و خوراک دام