پروژه های ارشد الکترونیک – استان تهران

توضیحات آگهی

انجام کلیه پروژه های ارشد الکترونیک در زمینه های زیر پذیرفته میشود:

ü طراحی LNA – نرم افزار: ADS

ü طراحی PA (Power Amplifier – نرم افزار: ADS

ü طراحی PLL – نرم افزار: ADS ، MATLAB

ü طراحی VCO – نرم افزار: ADS

ü طراحی اسیلاتور و نوسان ساز- نرم افزار: ADS

ü طراحی فیلترهای مایکرواستریپ – نرم افزار: ADS

ü طراحی فیلترهای فعال (اکتیو) و غیرفعال (پسیو) LC – نرم افزار: HSpice و ADS

ü طراحی انواع A/D و یا D/A (مبدل آنالوگ به دیجیتال و یا دیجیتال به آنالوگ)- نرم افزار: HSpice

ü طراحی مدار S/H – نرم افزار: HSpice

ü طراحی اپ امپ- نرم افزار:

azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

HSpice

ü و سایر پروژه های دروس طراحی مدار مجتمع، RF، سنتزکننده فرکانس، مبدل داده و …

– در صورت نیاز هرکدام از موارد زیر قابل ارائه می باشد:

· فایل های شبیه سازی

· Word

· Pdf

· پاورپوینت

انجام کلیه پایان نامه ها و پروژه های رشته مهندسی برق ، الکترونیک ، قدرت و ….

در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و …

توسط دانشجویان برتر ارشد و دکتری از دانشگاههای صنعتی شریف، خواجه نصیر، امیرکبیر، علم و صنعت و …

توسط نرم افزارهای: Matlab , Simulink ، ADS، Hspice، Ledit ، Pspice ، gamsو …

(در سریعترین زمان، بهترین کیفیت، مناسب ترین قیمت)

طراحی ، تحلیل و ساخت آنتن Horn باند X و Ku با نرم افزار CST و HFSS

طراحی ، تحلیل و ساخت آنتن Helix باند S با نرم افزار CST و HFSS

طراحی ، تحلیل و ساخت آنتن آرایه پچ Microstrip باند X و Ku با نرم افزار CST و HFSS

طراحی ، تحلیل و ساخت انواع فیلترهای Microstrip و Stripline با نرم افزار CST و HFSS و ADS

طراحی ، تحلیل و ساخت فیلتر میانگذر موجبریباند Xبا نرم افزار CST

طراحی ، تحلیل و ساخت انواع Power Combiner/Splitterهای مایکرواستریپ با نرم افزار CST و HFSS و ADS

طراحی ، تحلیلRing Oscillator با نرم افزار

عنوان

موارد

تحویلی
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

تعداد

صفحات

word

نرم افزار

توضیحات

قیمت

(تومان)

طراحی کنترلر PID ،

سیستم کنترل موقعیت هواپیما درصفحه قائم
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

Word

فایل

شبیه سازی

15

matlab

کدهای متلب در فایل word آورده شده است.

60

هزار

بررسی خطای ماندگار

azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
Word

فایل

شبیه سازی

26

simulink

matlab

هدف بررسی خطای ماندگار یک سیستم نسبت به ورودی های استاندارد شامل پله،شیب، شتاب و سینوسی برای یک سیستم بااستفاده از ابزار simulink نرم افزار Matlab است.

در مراحل مختلف با تغییر پارامترهای سیستم شامل بهره،تابع تبدیل حلقه باز و فیدبک ،تاثیر آنها بر بررسی خطای ماندگار مشاهده شده است.

در هر مرحله نیز خطای نسبی محاسبات حساب شده است

azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
50

هزار

بررسی خواص کنتر ل کنندهها

Word

فایل

شبیه سازی

20

simulink

matlab

هدف بررسی خواص کنترلکنندههای P، I، PI، PD، PID یک سیستم نسبت به ورودی پله و محاسبه مشخصات مطلوب پاسخ پله از قبیل پایداری، زمان نشست، زمان صعود، خطای ماندگار و اوورشوت با استفاده از ابزار simulink نرم افزار Matlab است.

ددر مراحل مختلف با تغییر پارامترهای سیستم شامل بهره کنترل کننده و تابع تبدیل حلقه باز تاثیر آنها در پاسخ پله مشاهده شده است. در قسمت دوم نیز اثر اغتشاش پله و نویز سفید را بر این کنترل کننده ها مشاهده میکنیم .

در هر مرحله نیز خطای نسبی محاسبات حساب شده است.
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

50

هزار

مکان هندسی ریشه ها

Word

7

پایداری سیستم های فیدبک دار و سیستم های با تاخیر را با استفاده از روش مکان ریشه مورد بررسی قرار داده و عواملی که موجب ناپایداری این سیستم ها می شود را بررسی کرده است.

فایل word شامل شکل موج های خروجی میباشد.

20

هزار

آشنایی با دستورات matlab در کنترل خطی با مثال

Power

point

65

azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
دستورات پاسخ ضربه (Impulse)، پاسخ پله (Step)، پاسخ شیب (Ramp)، پاسخ سینوس (Sin) و پاسخ کسینوس (Cos) برای سیستم درجه یک الی درجه 4 به همراه مثال و شکل موج ها

و بررسی دستور rlocus به همراه 4 مثال و شکل موج های آن