ویزیت وتزریقات بیماران درمنازل

توضیحات آگهی

ویزیت.تزریقات .وصل سرم.کنترل قند.فشار.اکسیژن خون.درمان زخم بستر.درمان سوختگی .ترک اعتیاد درمنزل .درمان وسواس واسترس ازطریق مشاوره روانشناسی ودیگر ……خدمات با شماره نظام و سابقه کار