ورود داده های پرسشنامه و تحلیل آماری – استان تهران

توضیحات آگهی

*تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS*
در صورت تمایل میتوانید پس از ورود داده ها، کار تحلیل را به کارشناسان حرفه ای ما بسپارید.

*طراحی پرسشنامه*
طراحی پرسشنامه برای پروژه ها و طرح های پژوهشی با بررسی روایی پرسشنامه توسط اساتید متخصص

برای سفارش کار با ما تماس بگیرید.