واردات پودر کاکائو کارگیل از هلند ام تی رویال – استان تهران

توضیحات آگهی

پودر کاکائو ( Cocoa powder)

فروش پودر کاکائو واردات پودر کاکائو پودر کاکائو آلتی مارکا پودر کاکائو ی ترک پودر کاکائوی S9

S9 آلتین مارکا ترک S9 S8 پودر کاکائوی S8 پودر کاکائوی اسپانیایی پودر کاکائوی اسپانیا ایندکرسا لسیکو

barry and callebaut – bensdorp – INDCRESA – CARGILL – GERKENS – HOLLAND – LECICO

چربی 10-12 چربی 22-24 هلندی کارگیل گرکنز پودر کاکائوی تیره پودر کاکائوی روشن پودر کاکائوی مالزی

پودر کاکائوی فرانسوی پودر

کاکائو

پودر کاکائو

فروش پودر کاکائو

واردات پودر کاکائو

پودر کاکائو آلتی مارکا

پودر کاکائو ی ترک

پودر کاکائوی S9

S9

آلتین مارکا

آلتین مارکا ترک

آلتین مارکا S9

آلتین مارکا S8

S8

پودر کاکائوی S8

پودر کاکائوی اسپانیایی

پودر کاکائوی اسپانیا

ایندکرسا

لسیکو

INDCRESA

CARGILL

cargill

GERKENS

gerkens

HOLLAND

holland

LECICO

چربی 10-12

چربی 22-24

10-12

22-24

پودر کاکائوی هلندی

پودر کاکائوی کارگیل

پودر کاکائوی تیره

پودر کاکائوی روشن
00902122582323
00902122582324
00905377983495 موبایل