نیروی شهرستانی درتولیدی لوازم آرایشی وبهداشتی

توضیحات آگهی

نیروی شهرستانی درتولیدی لوازم آرایشی وبهداشتی

جهت کاربه نیروی جوان شهرستانی نیازمندم
به همراه جای خواب وبیمه وغذا