نگهدارنده سوربات پتاسیم – استان تهران

توضیحات آگهی

بخش اول: مقدمه
با پیشرفت تکنولوژی و همچنین نیاز بشر به استفاده از غذاهای از پیش آماده شده بهدلیل مشغلههای کاری افراد و نداشتن زمان برای مهیا کردن خوراک روزانه تمایل بشر برای استفاده از غذاهای آماده و کنسرو شده روز بهروز بیشتر شده است و به همین خاطرکارخانههای صنایع غذایی برای بالا بردن زمان نگهداری محصولاتشان به استفاده نگهدارندههای غذایی روی آوردهاند تا بتوانند از این رو زمان فاسد شدن مواد غذایی را به تأ¬¬خیر بیندازند و همین امر سبب شد که کارشناسان صنایع غذایی بهفکر تولید موادی برای استفاده در این محصولات باشند.
بخش دوم: سوربات پتاسیم
سوربات پتاسیم یا اسید پتاسیم یکی از انواع مواد نگهدارندههای موجود در داخل بازار است که خاصیت ضد کپکی دارد و جایگزین مناسبی برای اسید بنزوئیک میباشد که برای اولین بار بهعنوان یک نمک در کوهستان کشف شد که امروزه استفاده از این محصول در صنایع غذایی یک تکنولوژی جدید بهحساب میآید که بیشتر در محصولات غذایی بهعنوان یک مادهی ضد میکروبی مورد استفاده قرار میگیرد [1].
سوربات پتاسیم بهصورت طبیعی در توتهای سیاه وجود دارد و بقیه سوربات پتاسیمهای موجود در دنیا بهصورت مصنوعی تولید میشوندکه عمدهترین کشورهای تولیدکننده این محصول چین و آلمان میباشند و سهم بسیار زیادی از بازارهای دنیا را بهخود اختصاص دادهاند.
بیشترین کاربرد سوربات پتاسیم در صنایع غذایی مربوط به تولید لبنیاتها میباشد و دوغ که بهعنوان یک نوشیدنی ملی ایرانی بهحساب میآید. بیشترین سهم را در بین دیگر لبنیاتها در استفاده از این نگهدارنده برای جلوگیری از بار میکروبی و همچنین افزایش ماندگاری بهخود اختصاص داده است.
مقایسه روش اسپکتروفتومتری با HPLC دراندازهگیری سوربات پتاسیم در آبمیوههای صنعتی:
امروزه جستجوی نگهدارندهها در مواد غذایی میتواند گام مهمی برای تأمین امنیت غذایی مصرفکنندگان باشد. سوربات پتاسیم یکی از رایجترین نگهدارندهها است که استفاده از آن برای مقابله با فساد قارچی در برخی مواد غذایی مجاز است. طی یک تحقیق که در سال 1392 بهمنظور تعیین مقدار سوربات پتاسیم موجود در آبمیوههای تولیدی ایران انجام شد از 100 درصد آبمیوههای صنعتی تولیدی در داخل کشور همهی این محصولات حاوی سوربات پتاسیم هستند که بیش¬ترین میزان سوربات پتاسیم مربوط به آب انار با مقدار22/7 و 23/1 میلیگرم در لیتر گزارش شد که این مقدار استفاده از سوربات پتاسیم سازمان غذا و دارو را ملزم به نظارت بیشتر بر نحوهی تولید مواد غذایی کرد [2].

عوارض استفاده از سوربات پتاسیم
سوربات پتاسیم در واقع برای سلامتی مضر نیست اما این موضوع را باید در نظر داشت که سوربات پتاسیم یک نگهدارندهای است که در غذاهایی بهکار میرود که این غذاها باید کمترین سهم را در رژیم ما داشته باشند. ادعای استفاده از سوربات در حشرهکشها، وحشتی را در بین مردمی که متوجه استفاده از این محصول در لبنیاتها شده است بهوجود آورد و باعث نگرانی در استفاده از لبنیاتها شد در عین حال میتوان به محصولات دیگری که هم در غذاها کاربرد دارند و هم در حشره کشها مانند دارچین، میخک صد پر، سیر و نعنای فلفلی اشاره کرد که مردم نگران مصرف این مواد باشند هر چند مردم حق انتخاب دارند که غذاهایی که این مواد در آنها وجود دارد را مصرف کنند یا خیر [3][4].

فروش سوربات پتاسیم
09198008313
03195023712