منبع تحت فشار 100 لیتر الی 1000 لیتر تکنیک پمپ

توضیحات آگهی

صنعت آب پارس وارد کننده منبع تحت فشار 24 لیتر الی 3000 لیتر با تیوپ بهداشتی