نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
مشاوره و آنالیز آماری (پایان نامه، طرح تحقیقات، – استان تهران

توضیحات آگهی

روایی و پایایی پرسشنامه . تحلیل عاملی اکتشافی . رگرسیون خطی . رگرسیون لجستیک . آزمونهای مقایسه دو گروه مستقل و وابسته . آنالیز واریانس . آنالیز کواریانس . آنالیز واریانس اندازه های تکراری . تعیین حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی . منحنی راک ROC و … به کمک نرم افزارهای SPSS ،