مشاوره در تدوین پروپوزال – استان تهران

توضیحات آگهی

مشاوره در تدوین پروپوزال کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد

انتخاب موضوع همراه با مقاله ISI جهت گرفتن تایید موضوع از طرف استاد

مشاوره پروپوزال و ویرایشها با توجه به نظر استاد راهنمای مربوطه تا گرفتن تاییدیه از استاد و تصویب گروه

مشاوره در امور پایان نامه از اولین گام تا روز دفاع