مشاوره تهیه پروپوزال تجزیه و تحلیل آماری انواع پای – استان تهران

توضیحات آگهی

مشاوره تهیه پروپوزال
تجزیه و تحلیل آماری انواع پایان نامه
نرم افزارهای:
Spss, Lisrel, Eviews, Topsis, Expert choice, Excel, Edraw
تهیه فصلهای مختلف پایان نامه
پروپوزال ، پیشینه پژوهشی ، روش پژوهش ، تحلیلهای آماری و مدیریتی ، بحث و نتیجه گیری
استخراج مقاله از پایان نامه