تماس بگیرید
شماره آگهی: 39678
فنس بهارستان ـ فنس وتوری حصاری

توضیحات آگهی

تولید فنس بهارستان
فنس وتوری حصاری
فنس بامفتول گالوانیزه گرم
طول ارتفاع به دلخاه مشتری
پایه فنس سبک وسنگین
۰۹۳۹۳۵۵۹۰۷۶