تماس بگیرید
شماره آگهی: 103313
فروش گوگرد معدنی

توضیحات آگهی

گوگرد
عنصر گوگرد در طبیعت به صورت طبیعی و خالص، یا به صورت ترکیبات سولفید و سولفات همراه با دیگر عناصر فلزی و نافلزی پیدا می‌شود. بنا به سیستم تبلور، این نوع گوگرد به صورت گوگرد آلفا (رومبیک یا اکتاهدرال) گوگرد بتا (مونوکلینیک یا منشوری)، گوگرد گاما (پلاستیک) و گوگرد بی‌شکل (کلوئیدی) می‌باشد.
مهم‌ترین کانی‌های حاوی گوگرد پیریت، مارکاسیت، پیروتیت، کالکوپیریت، کالکوزیت، کوولیت، بورنیت، اسفالریت، انیدریت، ژیپس و… است
.
کاربردهای گوگرد

تولید سولفوریک اسید
مصرف مستقیم گوگرد در کشاورزی
تولید کربن دی سولفید با استفاده از گوگرد
تولید P2S5
تولید سیمان گوگردی
تولید آسفالت گوگردی
تولید اوره با پوشش گوگردی