تماس بگیرید
شماره آگهی: 4097
فروش سولفات روی کیمیا – استان تهران

توضیحات آگهی

فروش سولفات روی

سولفات روی کریستال 18-20%
سولفات روی پودری 31-33%
سولفا ت روی محلول درآب
سولفا ت روی برای مصارف کشاورزی
سولفا ت روی برای مصارف صنعتی

روی : در بسیاری از آنزیمهای موجود در متابولیسم گیاه نقش دارد. مقدار RNA و ریبوزم موجود در سلولها به هنگام کمبود روی بشدت کاهش میابد. روی بطور غیر مستقیم روابط آب در گیاهان را تنظیم میکند. وجود این عنصر برای سنتز اسید آمینه تریپوفان که در تولید اکسین دخالت دارد ضروری است، فقدان اکسین IAA که در اثر کمبود روی رخ میدهد باعث عدم رشد دیواره سلولی و کاهش جذب آب در گیاه میشود. روی به شکل کاتیون دو ظرفیتی Zn+2 جذب گیاه میشود .

سولفا ت روی پودری
سولفا ت روی کریستال
سولفا ت روی بسته بندی در کیسه 25 kg
سولفا ت روی مورد نیاز شما را تأمین می نمائیم .

لطفاً جهت ثبت سفارش و درخواست به سایت www.Shayankar.ir مراجعه فرمائید.
کیمیا پارس شایانکار

ایمیل : info@shayankar.ir
سایت : www.shayankar.ir