تماس بگیرید
شماره آگهی: 66078
طلاوجواهرات نووکارکرده دم قسط

توضیحات آگهی

فروش دم قسط طلاوجواهرات نووکارکرده بدون پیش پرداخت وپیش قسط دراقساط بلندمدت هجده ماهه ویژه کلیه استانهاوشهرستانها تاسقف پانصد میلیون