طراحی و تدوین انواع پرسشنامه های تحقیقاتی – استان تهران

توضیحات آگهی

طراحی و تدوین انواع پرسشنامه های تحقیقاتی، جمع آوری داده و تحلیل های مرتبط منطبق با کلیه رشته ها و گرایش های تحصیلی پذیرفته می ش.د