سکوبندی و کابینت بندی آزمایشگاه شرکت به آزماسکوسامان

توضیحات آگهی

میز کنار
میز وسط
شلف
هودهای میکروبی
هود شیمی و شیمی درمانی