نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
سابداری اقتصاد مالی بازرگانی – استان تهران

توضیحات آگهی

سابداری اقتصاد مالی بازرگانی

شبکه های عصبی مصنوعی

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی شبکه های عصبی مصنوعی

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب جامع شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه یا MLP – کلیک کنید (+)

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب جامع شبکه های عصبی شعاعی پایه یا RBF – کلیک کنید (+)

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب جامع ماشین های بردار پشتیبان یا SVM – کلیک کنید (+)

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب یادگیری غیر نظارت شده و خوشه بندی با الگوریتم k-Means – کلیک کنید (+)

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب جامع شبکه های عصبی رقابتی و نگاشت خود سازمان ده یا SOM – کلیک کنید (+)

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب تحلیل مولفه اساسی یا PCA – کلیک کنید (+)

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب شبکه های عصبی هاپفیلد یا Hopfield Neural Network – کلیک کنید (+)
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
◊ دانلود رایگان کدهای های آموزشی شبکه های عصبی مصنوعی کسب اطلاعات بیشتر – کلیک کنید (+)

◊ دانلود رایگان کدهای آموزش عملی متلب ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

◊ دانلود رایگان کدهای آموزش عملی متلب ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ازدحام ذرات PSO

◊ دانلود رایگان کدهای آموزش عملی متلب ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم رقابت استعماری ICA

◊ دانلود رایگان کدهای آموزش عملی متلب پیش بینی سری های زمانی با استفاده از شبکه های عصبی

◊ دانلود رایگان کدهای آموزش عملی متلب طبقه بندی و بازشناسی الگو با استفاده از شبکه های عصبی

محاسبات تکاملی و الگوریتم های بهینه سازی هوشمند

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب بهینه سازی تک هدفه کسب اطلاعات بیشتر – کلیک کنید (+)

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب الگوریتم ژنتیک

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب الگوریتم PSO

◊ دانلود رایگان کدهای های آموزشی متلب الگوریتم مورچگان

◊ دانلود رایگان کدهای های آموزشی متلب الگوریتم رقابت استعماری

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب الگوریتم فرهنگی یا CulturalAlgorithm

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب شبیه سازی تبرید یا SimulatedAnnealing

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب جستجوی ممنوع یا TabuSearch
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب الگوریتم کرم شب تاب یا FireflyAlgorithm

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی یا BBO

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب جستجوی هارمونی یا HarmonySearch

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب کلونی زنبور مصنوعی یا ArtificialBee Colony

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب الگوریتم زنبورها یا BeesAlgorithm

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب الگوریتم تکامل تفاضلی یا DE

◊ دانلود رایگان کدهای های آموزشی بهینه سازی چند هدفه کسب اطلاعات بیشتر – کلیک کنید (+)

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب مبانی تئوری و روش های کلاسیک بهینه سازی چندهدفه

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب جامع الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA-II

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب جامع الگوریتم PSO چند هدفه یا MOPSO
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب پیاده سازی روش های بهینه سازی چند هدفه کلاسیک

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب جامع نسخه دوم الگوریتم تکاملی مبتنی بر قوت پارتو یا SPEA2

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب جامع الگوریتم تکاملی چند هدفه مبتنی بر تجزیه یا MOEA/D

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب جامع نسخه دوم الگوریتم انتخاب مبتنی بر شکل دهی پارتو یا PESA-II

◊ دانلود رایگان کدهای های آموزشی بهینه سازی مقید کسب اطلاعات بیشتر – کلیک کنید (+)

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب مبانی بهینه سازی مقید

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب بهینه سازی مقید مبتنی بر تابع جریمه
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب رویکردهای مبتنی بر قابل قبول نگه داشتن جواب ها برای بهینه سازی مقید

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب حل مسأله تخصیص منابع یا Resource Allocation

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب بهینه سازی مقید با استفاده از روش های بهینه سازی چند هدفه

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب بهینه سازی مقید با استفاده از روش های هم-تکاملی

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب حل مساله فروشنده دوره گردکسب اطلاعات بیشتر – کلیک کنید (+)

یادگیری ماشینی، داده کاوی و بازشناسی الگو

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب داده کاوی یا Data Mining
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب جامع طبقه بندی یا کلیک کنید Classification

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب جامع خوشه بندی یا کلیک کنید Clustering

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب جامع رگرسیون یا کلیک کنید Regression

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب جامع کاهش ابعاد یا کلیک کنید Dimensionality Reduction

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب تشخیص داده های پرت یا کلیک کنید Outlier Detection

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب جامع کاوش قواعد وابستگی یا کلیک کنید Association Rule Mining

سیستم های فازی و فازی-عصبی
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
◊ دانلود رایگان کدهای های آموزشی متلب سیستم های فازی

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب جامع سیستم استنتاج فازی یا کلیک کنید FIS

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب طراحی سیستم فازی با استفاده از کلیک کنید Look-up Table

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب جامع سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی یا کلیک کنید ANFIS

مباحث مالی

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب حل مسأله دیسپاچینگ اقتصادی یا Economic Dispatching کلیک کنید

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب حل مسأله بهینه سازی سبد سهام یا Portfolio Optimization کلیک کنید

محاسبات عددی
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب برازش منحنی کلیک کنید curvefittting

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب درون یابی لاگرانژ یا کلیک کنید Lagrange Interpolation

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب درون یابی نیوتن یا کلیک کنید newton nterpolation

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب تابع گرد کردن اعداد کلیک کنید

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب روش گوس – جردن یاGauss-JordanMethodکلیک کنید

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب روش گوس – سیدل یا کلیک کنید Gauss – seidel

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب روش ژاکوبی کلیک کنید jacobi

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب مشتق عددی کلیک کنید
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب روش نا بجایی یا کلیک کنید False Position

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب روش نصف کردن کلیک کنید

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب روش نیوتن – رافسون یا کلیک کنید newtonraphson

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب روش نقطه ثابت کلیک کنید

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب تفاضل مرکزی – مشتق عددی کلیک کنید

◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب تقریب ریشه کلیک کنید
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
◊ دانلود رایگان کدهای آموزشی متلب روش وتری کلیک کنید

رجه 2, بهینه سازی غیر خطی, بهینه سازی غیر خطی بدون قید, بهینه سازی کلاسیک, مدل برنامه ریزی خطی رچسب ها: spline, اسپلاین, برازش حجم, برازش دو متغیره, برازش سطح, برازش سه متغیره, برازش منحنی, جعبه ابزار برا
دانلود رایگان کدهای پیاده سازی شده جدیدترین روش های علمی روز دنیا در مجموعه خانه کدهای متلب
آوریل 10, 2015
دانلود کدهای متلب الگوریتم های فراابتکاری
آوریل 10, 2015
دانلود کدهای متلب شبکه های عصبی مصنوعی
ژانویه 1, 2015
دانلود رایگان کدهای آماده متلب شبکه حسگر بیسیم
ژانویه 1, 2015
دانلود رایگان کدهای آماده متلب باز سازی عکس تصویر
ژانویه 1, 2015
دانلود رایگان کدهای آماده متلب باز سازی سیگنال

ژانویه 1, 2015

azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

دانلود رایگان کدهای آماده متلب المان اجزا محدود
ژانویه 1, 2015
دانلود رایگان کدهای آماده متلب رگرسیون
دسامبر 25, 2014
دانلود رایگان کدهای آماده متلب مهندسی کامپیوتر
دسامبر 25, 2014
دانلود رایگان کدهای آماده متلب مهندسی صنایع
دسامبر 25, 2014
دانلود رایگان کدهای آماده متلب مهندسی عمران
دسامبر 25, 2014
دانلود رایگان کدهای آماده متلب مهندسی هوا و فضا
دسامبر 25, 2014
دانلود رایگان کدهای آماده متلب مهندسی برق
دسامبر 24, 2014
دانلود رایگان کدهای آماده متلب قطعه بندی تصاویر
دسامبر 24, 2014
دانلود رایگان کدهای آماده متلب SIFT
دسامبر 23, 2014
دانلود رایگان کدهای آماده متلب یکسو سازها
دسامبر 22, 2014
دانلود رایگان کدهای آماده متلب زمان بندی و توالی عملیات
دسامبر 22, 2014
دانلود رایگان کدهای آماده متلب مدیریت زنجیره تامین
دسامبر 21, 2014
دانلود رایگان کدهای آماده متلب توزیع های آمار و احتمال
دسامبر 21, 2014
دانلود رایگان کدهای آماده متلب مدل مخلوط گوسی
دسامبر 21, 2014

دانلود رایگان کدهای آماده متلب OFDM

azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

دسامبر 21, 2014
دانلود رایگان کدهای آماده متلب بهینه سازی سبد سها