رادیولوژی و عکسبرداری در منزل – استان تهران

توضیحات آگهی

انواع رادیولوژی و رادیوگرافی و عکسبرداری پزشکی در من زل و محل کار شما جهت رفاه حال شما بیماران عزیز.
انواع رادیوگرافیهای قابل انجام در منزل:
رادیوگرافی و عکسبرداری انگشت دست – رادیو گرافی و عکسبرداری دست – رادیو گرافی و عکسبرداری مچ دست – رادیو گرافی و عکسبرداری ساعد – رادیوگرافی و عکسبرداری ارنج – رادیوگرافی و عکسبرداری بازو – رادیوگرافی و عکسبرداری شانه – رادیوگرافی و عکسبرداری زانو – رادیوگرافی و عکسبرداری ساق پا – رادیوگرافی و عکسبرداری ران – رادیوگرافی و عکسبرداری مچ پا – رادیوگرافی و عکسبرداری کف پا – رادیوگرافی و عکسبرداری انگشت پا – رادیوگرافی و عکسبرداری لگن – رادیوگرافی و عکسبرداری ریه – رادیوگرافی و عکسبرداری قفسه سینه – رادیوگرافی و عکسبرداری لگن –
یک ساعت بعد از انجام رادیوگرافی کلیشه ها چاپ میشود.
قیمت و هزینه ی انواع رادیو لوژی و رادیو گرافی در منزل:
طبق تعرفه ی مصوب سازمان نظام پزشکی
یک کلیشه رادیولوژی 357000 تومان
کلیشه ی دوم در صورت نیاز 214000 تومان
کلیشه ی سوم در صورت نیاز 143000 تومان
کلیشه ی چهارم در صورت نیاز 100000 تومان
کلیشه ی پنجم در صورت نیاز 70000 تومان
کلیشه ی ششم در صورت نیاز 40000 تومان
هزینه ی ایاب و ذهاب به عهده ی بیمار میباشد. و در صورت تمایل همراه بیمار میتواند شخصا با ماشین شخصی ایاب و ذهاب را انجام دهد.
تخفیف برای خانواده ی معزز شهدا
در حومه ی تهران نیز خدمات ارایه میشود با هماهنگی در کل سطح استان قابل انجام است