خدمات نقشه برداری تهیه نقشه UTM جانمایی پلاک ثبتی – استان تهران

توضیحات آگهی

خدمات نقشه برداری و تهیه نقشه UTM جانمایی پلاک ثبتی
بنام روزی دهنده هستی
1_ نقشه UTM ***
2_ مساحت***
3_) جانمای برای اداره ثبت,شهرداری,جهاد) تطبیق نقشه با وضعیت موجود***
4_ میخ کوبی***
5_ آکس ستون و بیس پلیت***
6_ طراحی و تفکیک زمین***
7_ ترازیابی و تسطیح***
8_ برداشت Asbuilt ***
9_ پروفیل طولی و عرضی و زدن خط پروژه***
10_ محاسبه احجام خاکی***
11_ راهسازی***
12_ محوطه سازی***
13_ آبیاری قطره ای***
14_ توپوگرافی ***
15_نقشه برداری پروژه های بلند مدت بصورت ماهیانه**
16_ و….
دارای مهر مورد تایید نظام مهندسی و پروانه و مهر مورد تایید سازمان نقشه برداری کل کشور
و مهر دادگستری و مورد تایید اداره ثبت و اسناد
تجهیزات:
دوربین توتال
دوفرکانسGPS
***با یک تلفن از هزینه کار خود مطلع شوید***

برچسب‌ها: