خدمات تهیه نقشه یو تی ام UTM – استان تهران

توضیحات آگهی

تهیه نقشه کادر و نقشه utm و ارائه خدمات نقشه برداری عضو نظام مهندسی
انجام کلیه خدمات نقشه برداری با مهر و تاییدیه کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نظام مهندسی
تهیه نقشه utm و جانمایی روی نقشه های 1/2000 سازمان نقشه برداری جهت دریافت سند مالکیت
پیاده سازی ملک فاقد ادرس از روی سند مالکیت
تهیه نقشه از وضع موجود ملک شما
تهیه نقشه توپوگرافی ، مسطحاتی و محاسبه احجام عملیات خاکی
تهیه نقشه برو کف برای شهرداری