تماس بگیرید
شماره آگهی: 40328
جذب نیرو در کارخانه دوچرخه سازی تهران

توضیحات آگهی

ازمتقاضیان جویای کاردعوت به عمل مینماییم
ازسنین20الی27
به همراه جای خوا وبیمه