تخریب ساختمان کلی وجزیی خریدار ضایعات

توضیحات آگهی

تخریب ساختمان های بتنی گلنکی خریدار ضایعات خرده بار
تخریب ساختمان کار ماست