نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون ) – استان تهران

توضیحات آگهی

تحلیل آماری مقاله و پایان نامه
تهیه خلاصههای آماری مانند گرافها، جداول، آمارهها و …

انواع توابع ریاضی مانند قدر مطلق، تابع علامت، لگاریتم، توابع مثلثاتی و …

تهیه انواع جداول سفارشی مانند جداول فراوانی، فراوانی تجمعی، درصد فراوانی و …

انواع توزیعهای آماری شامل توزیعهای گسسته و پیوسته

تهیه انواع طرحهای آماری

انجام آنالیز واریانس یکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آنالیز کوواریانس

تکنیکهای تجزیه و تحلیل سریهای زمانی

ایجاد دادههای تصادفی و پیوسته

محاسبه انواع آمارههای توصیفی

انواع آزمونهای مرتبط با مقایسه میانگین بین دو یا چند جامعه مستقل و وابسته

قابلیت مبادله اطلاعات با نرمافزارهای دیگر

برازش انواع مختلف رگرسیون