نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
تحلیل داده های آماری با Amos , SPSS , Lisrel – استان تهران

توضیحات آگهی

: پایان نامه های انجام شده در قالب فایل (Word) و (PDF) به همراه تحلیل نمودارهای آماری، جداول، آزمون فرضیات و تحلیل پرسشنامه + فایل نرم افزاری، به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد .
سرفصل تحلیل آماری و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با نرم افزار Amos که بر روی پایان نامه های دانشجویی توسط خانم دکتر افشاری انجام می گیرد به شرح زیر است:
Normality Tests
Reliability Analysis (تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان)
Measurement Models ( مدل های اندازه گیری )
Goodness of Fit ‪(Chi-Square , t-test, Anova)‬
Modification Indices (شاخص های اصلاح)
Structural Models (مدلهای ساختاری)
Hypothesis Testing (آزمایش فرضیه)
SEM Analysis (تجزیه و تحلیل SEM)
Path Analysis (تحلیل مسیر)
Correlation Coefficients ( ضریب همبستگی )
Mediation Analysis (تجزیه و تحلیل میانجی)
Multiple Models Comparison (مقایسه مدلهای چندگانه)
Exploratory Factor Analysis ( تجزیه و تحلیل فاکتور اکتشافی )
Confirmatory Factor Analysis (تجزیه و تحلیل عامل تایید کننده)
Hypothesis Testing through Path Analysis and SR Model (تست فرضیه از طریق تجزیه و تحلیل مسیر و مدلSR)
Multiple Regression Analysis (تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه)
Convergent Validity (اعتبار متقابل)
Discriminant Analysis (تحلیل تشخیصی)
Growth Curve Modeling (مدل منحنی رشد)
Complicated Models (مدل های پیچیده)
Validity and Reliability tests with Amos (آزمونهای اعتبار و قابلیت اطمینان)
Complex Research Models in Amos

برچسب‌ها: