تحلیل انواع پرسش نامه و مدل سازی رگرسیونی – استان تهران

توضیحات آگهی

تحلیل انواع پرسش نامه ها و مدل سازی رگرسیونی ، سریهای زمانی و طرح آزمایشها
تجزیه و تحلیل آماری کلیه پایان نامه های علوم اجتماعی ، مدیریت ، مهندسی و پزشکی پذیرفته می شود.
تحلیل های توصیفی شامل: رسم جداول فراوانی ، رسم نمودارهای توصیفی ، …است
تحلیل های استنباطی نیز شامل: آزمونهای مختلف پارامتری و ناپارامتری آماری ، آزمونهای استودنت (استیودنتt )( نمونه های مستقل ، نمونه های وابسته ، زوجی) ، آنالیز واریانس و..دیگر موارد می باشد.