تحلیل آماری پایان نامه و مقالات – استان تهران

توضیحات آگهی

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و …) با نرم افزار spss (فیلمهای آموزش spss)
تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL و AMOS