تحلیل آماری مقاله و پایان نامه پزشکی – استان تهران

توضیحات آگهی

نرم افزار های مورد استفاده در انجام تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه

در رشته های پزشکی از نرم افزار های مختلفی چون:

انجام تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار Eviews

انجام تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS

انجام تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار AMOS

انجام تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار LISREL