تحلیل آماری داده های پایان نامه – استان تهران

توضیحات آگهی

مشاوره آماری در تدوین فصل چهارم پایان نامه با نرم افزارهای SPSS ،PLS Lisrel، Minitab ، Expert Choice توسط مدرس دروس تخصصی رگرسیون ، طرح آزمایش ها، روش های ناپارامتری، سری های زمانی و آمارکاربردی دانشگاه پیام نور استان و کارشناس مسئول آمار و ارزیابی عملکرد یکی از دستگاه های اجرایی استان با قیمت منصفانه . تحلیل داده های رساله دکتری و یا پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه های زیر :
1- تحلیل روایی سوالات پرسشنامه به روش های زیر :
تحلیل عاملی و شاخص KMO و آزمون بارتلت
تحلیل عاملی اکتشافی و مفاهیم مربوط به آن
نمودار سنگ ریزه یا آزمون اسکری کتل
تحلیل روایی همگرا با میانگین واریانس استخراج شده AVE و ضریب پایایی ترکیبی CR
تحلیل روایی واگرا با تحلیل معیار HTMT
تحلیل روایی افتراقی با آزمون بارهای عرضی
2- تحلیل پایایی سوالات پرسشنامه به روش های زیر
محاسبه و بررسی ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی
3- بررسی و شناسایی داده های پرت با استفاده از نمودارهای جعبه ای یا Box Plot
4- تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم پژوهش
5- تحلیل نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنف
6- تحلیل سطح متغیرهای با استفاده از آزمون تی و یا آزمون ناپارامتری علامت
7- تحلیل ماتریس همبستگی پیرسون و اسپرمن
8- تحلیل رگرسیون خطی ساده و چندگانه
9- تحلیل رگرسیون لجستیک
10- تحلیل آزمون نسبت
11- تحلیل آزمون های تی دو جامعه مستقل
12- تحلیل واریانس ANOVA
13- تحلیل کورایانس
14- تحلیل واریانس چند متغیره
15- تحلیل کوورایانس چندمتغیره
16- تحلیل آزمون های ناپارامتری من ویتنی و کروسکال الیس
17- تحلیل آزمون های مربوط به داده های رسته های و جداول توافقی از طریق آزمون کی دو
18- تحلیل معادلات ساختاری
19- تحلیل مسیر

برچسب‌ها: