تحلیل آماری با spss-lisrel-amos – استان تهران

توضیحات آگهی

مشاوره آماری تحلیل داده های فصل چهارم پایان نامه با استفاده از نرم افزارهای Spss ,lisrel-amos پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت دولتی ، مدیریت MBA ( ام بی ای – مدیریت اجرایی ؛ بازاریابی ) ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بهره وری ، مدیریت سازمان ، مدیریت بازاریابی ، مدیریت EMBA ، مدیریت صنعتی ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت امور شهری ، مدیریت تکنولوژی ، مدیریت کارآفرینی ، مدیریت مالی ، مدیریت فناوری اطلاعات ، مدیریت آموزشی ، مدیریت جهانگردی ، مدیریت بانکداری ، مدیریت بحران ، علوم اقتصادی ؛ اقتصاد نظری ، اقتصاد بازرگانی ، صنعتی ، اقتصاد پول و بانکداری ، اقتصاد کشاورزی روانشناسی ؛ روانشناسی بالینی ، روانشناسی عمومی ، روانشناسی استثنایی علوم تربیتی ؛ ـ مشاوره و ارائه موثرترین روشهای آماری درجهت جمع آوری و طبقه بندی داده ها برحسب شاخص های محیطی و امکانات موجود
ـ مشاوره و همکاری در تکمیل و ویرایش پایان نامه های نیمه تمام کارشناسی ارشد و دکتری
ـ تهیه و تنظیم پرسشنامه های حرفه ای و پیچیده کارشناسی ارشد و دکتری و تحلیل دیتاها
– مشاوره در مورد انتخاب موضوع پایان نامه