ایزوگام – ایزوگام پوششی – عایق کردن – استان تهران

توضیحات آگهی

نام بازرگانی گونهای عایق آمادهٔ ضد نم و رطوبت برای پوشاندن پشت بام، استخر و مانند آن است. ایزوگام پوششی است برای عایق کردن که برای جلوگیری از رخنه و نفوذ آب بهکار میرود، و از فرآوردههای نفتی بدست میآید.

موارد کاربرد
ایزوگام به علت سبکی و مقاومت زیاد به تنهایی یک عایق رطوبتی کامل جهت موارد ذیل میباشد:

پشت بامها
ایرانیت
پی ساختمان
استخرها
مخازن آب
تونلها
کانالهای آبیاری
سرویسهای بهداشتی
سردخانهها
سدها
پلهای هوایی
باند فرودگاه
پارکینگهای طبقاتی
مرغداریها
لولههای آب گاز، نفت
دامداریها و غیره…

برچسب‌ها: