انجام پروژه های آماری در مقاطع کارشناسی ارشد و – استان تهران

توضیحات آگهی

انجام پروژه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا
 نگارش و آموزش پروپزال، تدوین چگونگی فصول اصلی وفرعی پایان نامه
 طرح سوال و ساخت فرضیات اصلی
 انجام آمارهای توصیفی و امار استنباطی
 تحلیل داده ها در محیط نرم افزار آماری در محیط spss
 آزمون های آماری T ، خی دو یا کای اسکوئر، پیرسون، رگرسیون چند متغیره و لجستیک
 بررسی میزان فراوانی های سوالات پرسشنامه
 بررسی میزان پایداری دورنی سوالات پرسشنامه
 گزارش نویسی از اصلی پایان نامه
 تکمیل قسمت های ناقص جهت نگارش دستیابی به بالاترین نمره
در رشته های علوم اجتماعی- علوم تربیتی- روانشناسی – مدیریت- معماری با رویکرد اجتماعی و …..
و مشاوره درجهت انتخاب موضوع