انجام پروژه های آماری با SPSS18 – استان تهران

توضیحات آگهی

انجام کلیه پایان نامه های دانشجویی در کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی مانند علوم اجتماعی – مهندسی – پزشکی – جغرافیا – پروژه های آماری در سطح سازمان ، ادارات ، شرکتها- مشاوره پایان نامه ها در کلیه سطوح و مقاطع تحصیلی با نرم افزار های SPSS 18-
انجام آزمونهای آماری مانند کروسکال والیس و آزمون t و آزمون تحلیل واریانس (ANOV) و آزمون فیشر – آزمون من ویتنی – آزمون فریدمن و ضریب همبستگی پیسرسون و اسپرمن – آزمون اسمیرنوف کولموگروف جهت نرمال بودن داده ها و …….
توضیح مراحل تحلیل بصورت حضوری
بررسی سوالات احتمالی سر جلسه دفاعیه