انجام و مشاوره پایان نامه، مقاله، تحقیق، ترجمه – استان تهران

توضیحات آگهی

انجام تجزیه و تحلیل های آماری با نرم افزارهای لیزرل ( lisrel ) و اس پی اس اس ( SPSS ) شامل بررسی و تشریح مدل و فرضیات توسط متخصصان خبره