انجام تحلیلهای آماری مربوط به پایان نامه – استان تهران

توضیحات آگهی

تجزیه و تحلیل آماری با spss و لیزرل lisrel تجزیه و تحلیل آماری کلیه پایان نامه های مهندسی، پزشکی، علوم اجتماعی، مدیریت و … توسط نرم افزارهای SPSS، sas،s plus و lisrel مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر path analysis توسط کارشناس ارشد •مشاوره تخصصی آماری در نگارش مقالات معتبر علمی و تحقیقی اعضاء هیات علمی دانشگاهها و دانشجویان دورههای دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی. •انجام تحلیلهای آماری پایاننامههای دکتـرا ، کارشناسـی ارشد و کارشنـاسـی شامل: ?انجام کلیه روشهای توصیفی آماری، محاسبه آمارههای توصیفی و رسم انواع نمودارهای توصیفی، ?انجام کلیه روشهای استنباطی و آزمونهای مختلف پارامتری و ناپارامتری آماری،(آزمونهای t، کروسکال والیس، من ویتنی، کندال تاو b،…) ?محاسبه آمارههای گوناگون مانند آماره t، آماره کی دو، آماره گاما و …، ?محاسبه p-value برای آزمونهای مختلف و تفسیر آن، ?مدل سازی رگرسیونی، سریهای زمانی و طرح آزمایشها،تحلیل عاملی تحلیل عاملی تائیدی و اکتشافی , مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر path analysis ?آموزش خصوصی نرم افزار Spss ، s-plus..lisrel amos.. . با حداقل قیمت و زمان(حداکثر یک هفته) تحویل تحلیل پایان نامه بصورت کاملا فارسی تایپ شده