اعزام پرستار سالمند و کودک در منزل – استان تهران

توضیحات آگهی

اعزام مراقب بیمار مرکز پرستاری ناجی با بیش از 20 سال سابقه کار پرستار سالمند و کودک
شماره تماس شبانه روزی