تماس بگیرید
شماره آگهی: 46482
آموزش فن ورز لابراتوار دندانسازی

توضیحات آگهی

فصل اول : مقدمه
– آشنایی با آناتومی دهان و دندان
– آشنایی با فیلم و دستگاه رادیوگرافی
– آشنایی با ابزاآالت دندان سازی ودندان پزشکی
فصل دوم : بیومکانیک بیماران بی دندان
فصل سوم : نوتوانی بیماران بی دندان
– جنبه های بیولوژیکی ایمپرشن های ماگزیالری
– عملیات قالب گیری فک باال
– جنبه های بیولوژیکی ایمپرشن های مندیبولر
– عملیات قالب گیری فک پایین
فصل چهارم : جنبه های بیولوژیکی فک ها
فصل پنجم : روش های قالب ریزی
فصل ششم : چیدمان وتست های اولیه
فصل هفتم : انتخاب نوع دندان مصنوعی برای بیماران بی دندان
فصل هشتم : تکمیل نو توانی بیمار
فصل نهم : خدمات پروتز تکمیلی برای بیماران
فصل دهم : عملیات نهایی
– پودر گذاری گرفتن عیوب
– پخت
– موفالک
– تراش و مرمت